video corpo

Sobre els seus projectes, construïm realitats
6Páginas

{{requestButtons}}

Extractos del catálogo

Sobre els seus projectes, construïm realitats - 2

HORMI PRESA A HormiprcM ía mós do 30 anys <juc aportem soiucions pcfqud quaHcsol mena de tfojecte COns- tructiu os fací reahtal. Oes <nvibftat£c< fam»iiars fins a estadis. naus industnais. ed>fic»s snguiars. etc. Somero sola uns errteris de p*cc«s*6 absoluta en <H Arguments solids por a sdudons globals cc*r<)UTicot dote tcmi»r<s dcxccucó i rrvtonv) scftjrckX gracies a una técnica de control rigorosa que fa que tots ote nostnjs elemente tinguin garando de qualitat i cstogum homologáis pcf les normes europeos més estrictos del sector Tot plcgat pcrqjí abans de posar la primera podra, ens...

Abrir la página 2 del catálogo
Sobre els seus projectes, construïm realitats - 3

La tebncació en sénc ce tots efc trticjte de formigo que formen en conjunt un projectc eonstrueiiu* seeonsegueu després dhun procés ddaberació reeduet peí* nestre* tecmes e*pe- rimentats, eis ouat* disposen deis eqoips mes avancéis oue ets permeten reduif considct oWement fes despeses icnw obWdar le quetitet de tots * cadascun deis etements.

Abrir la página 3 del catálogo
Sobre els seus projectes, construïm realitats - 4

Un COP etCOIIii eí smema Que mrtiof encéíxa amb les racess'iats de cada projecutta o cnenL «< noatre e<nj*p <j"e?ipcns pro-jacta íes adaptación* bdvciues, heoipoMUri avantaife* q*>? doten ¿i píc^octo <o construcoo 0 una penonanat prdp*a i jn dt&seny avancat que. posienoíment. teran que s oot*n©ji el n i ■ i ti esperai en un lemps rfcorti.

Abrir la página 4 del catálogo
Sobre els seus projectes, construïm realitats - 5

anto tes iretai laoom me* actuad pwet corwürar ett ewnm mniat^es oe (a íabncaoo ¡ndustriaJiuada o'efements óo fcm»g& *mb La seguretAt que ofeweo

Abrir la página 5 del catálogo
Sobre els seus projectes, construïm realitats - 6

DcjurtjfTwtt Cornealm\]

Abrir la página 6 del catálogo

Todos los catálogos y folletos técnicos HORMIPRESA

 1. Tienes un sueno

  39 Páginas

 2. Modulor

  6 Páginas

 3. Hormipresa

  36 Páginas

 4. Concretcladd

  8 Páginas

 5. Viviendas

  36 Páginas

 6. Icon

  34 Páginas

 7. APARCAMIENTOS

  28 Páginas

 8. Car parks

  28 Páginas

 9. graphic concrete

  43 Páginas